Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”


Projekta mērķa grupa

Projekta mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un to dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Darbības virziena “NVO darbības stiprināšana” projektu tiešā mērķa grupa ir projekta iesniedzēja organizācija un tās dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Projektu veidi

Darbības virzienā “NVO darbības stiprināšana” tiks atbalstīti divu veidu projekti:

· mikroprojekti – vietēja[1] līmeņa projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas vietējā līmenī;

· makroprojekti – reģionāla[2] vai nacionāla[3] līmeņa projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas reģionālā vai nacionālā līmenī.

Darbības virzienā “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” projektu veidi netiek atsevišķi nodalīti.

Atbalstāmās aktivitātes

Projektā var iekļaut šādas aktivitātes:

 darbības virzienā “NVO darbības stiprināšana”

- dažādu nozaru ekspertu piesaiste organizācijas darbības stiprināšanai tās darbības jomā;

- atbalsts biedrības pamatdarbības nodrošināšanai tās mērķu sasniegšanā;

- finanšu piesaistes aktivitātes (ziedojumu stratēģijas, projektu sagatavošanas izmaksas iesniegšanai citos finanšu instrumentos);

- apmācības organizācijas darbiniekiem, tajā skaitā, apmācības organizāciju vadībā (projektu rakstība, cilvēkresursu vadība), aktivitātes biedrības biedru sadarbības veicināšanai;

- NVO savstarpējās sadarbības aktivitātes (kopīgu, NVO darbības jomu organizāciju savstarpēja koordinēšanās, starpnozaru NVO sadarbības veicināšana;, starpnozaru NVO risinājumu izstrāde sabiedrības problēmām, starpnozaru NVO līdzdalība rīcības politikas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā).

darbības virzienā “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”

Aktivitātes, kas vērstas uz:

1. pilsoniskās līdzdalības veicināšanu;

2. starpkultūru dialoga veicināšanu - atbalsts mazākumtautību un latviešu sadarbībai, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu savstarpējās sadarbības /integrācijas veicināšanas pasākumiem (kopīgas aktivitātes, kuras virzītas uz pilsonisko līdzdalību, politisko procesu izpratni).

3. atbalstu personām, kas cietušas no vardarbības t.sk. ģimenē;

4. izpratnes veidošanu par:

· personu ar invaliditāti tiesībām un iespējām, akcentējot piemērus par veiksmīgu karjeru un patstāvīgu dzīvi, skaidrojot personu ar invaliditāti īpašās vajadzības, sniedzot padomus saskarsmei ar personām ar invaliditāti,

· sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu iespēju praktiskās īstenošanas ieguvumiem un to attiecināmību uz ikdienas dzīvi, tostarp uz sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu iespēju veicināšanu un aktīvu iesaisti politiskajā un sabiedriskajā vidē, tai skaitā līdzsvaroti pretendējot uz lēmuma pieņemšanas amatiem;

5. vienotas informatīvās telpas stiprināšanu;

6. kritiskās domāšanas spēju attīstīšanu dažādās vecumu grupās;

7. cīņu pret naida runu un naida noziegumiem un dažādu grupu diskrimināciju;

8. dažādu radikalizācijas tendenču un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanu, īpaši koncentrējoties uz jauniešiem;

9. sabiedrības izglītošanu par NVO darbu un nozīmi demokrātiskas sabiedrības izveidē (īpašu uzmanību pievēršot– jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem (30+)).

darbības virzienā “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”

- NVO līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē, pašvaldību darbā, konsultatīvajās padomēs, komitejās, komisijās, darba grupās, politikas plānošanas procesos (ekspertu darba stundu segšana[4] līdzdalības nodrošināšanai jebkurā jomā sabiedriskam labumam);

- NVO interešu aizstāvības stratēģiju aktivitāšu īstenošanas atbalsts (rezolūcijas, memorandi utt.);

- atzinumu gatavošana.[1] Organizācijas darbojas vienas pašvaldības vai novada, vai tuvāko novadu ietvaros. Projektā plānotās aktivitātes attiecas uz vienu vai diviem, trim tuvākajiem novadiem

[2] Visa (vismaz viena) plānošanas reģiona ietvaros, iekļaujot vismaz 5 pašvaldību teritorijas. Var būt sadarbība starp plānošanas reģioniem.

[3] Organizācija darbojas visas valsts mērogā, līdzšinējā darbība izvērsta katrā plānošanas reģionā. Projektā plānotas visas valsts līmeņa aktivitātes.

[4] Nepārsniedzot Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” noteiktās atalgojuma likmes.


 


Call for proposal

(1159) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.