INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam


Programmas mērķisir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.

Programmas konteksts:Programma veicina pārnacionālu sadarbību un integrāciju Baltijas jūras reģionā, īstenojot projektus, kas risina reģionam kopīgas galvenās problēmas. Programmas pievienotā vērtība ir saistīta ar atbalstīto pasākumu un investīciju pārnacionālo ieguvumu.

Programmas darbības teritorija

Programma ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Baltkrievijas un Norvēģijas teritoriju, kā arī sekojošas Vācijas (Berlīnes, Brandenburgas, Brēmenes, Hamburgas, Meklenburgas-Priekšpomerānijas, Šlēsvigas-Holšteinas federālā zeme un Lejassaksija (Lineburgas reģions (NUTS II līmenis) un Krievijas (Sanktpēterburga, Arhangeļskas apgabals, Vologdas apgabals, Kaļiņingradas apgabals, Karēlijas Republika, Komi Republika, Ļeņingradas apgabals, Murmanskas apgabals, Ņencu autonomais apvidus, Novgorodas apgabals, Pleskavas apgabals) teritorijas.

Programmas prioritārie virzieni

1.prioritārais virziens „Inovācijas spējas” - mērķis ir veicināt tādu inovāciju sistēmu radīšanu, kas, izmantojot reģiona potenciālu, atbalsta ieguldījumu inovāciju infrastruktūrā, īsteno viedas specializācijas stratēģijas un attīsta spēju radīt un komercializēt inovācijas reģionā.
2.prioritārais virziens “Efektīva dabas resursu pārvaldība”- mērķis ir samazināt Baltijas jūras reģiona ūdeņu piesārņojumu un stiprināt resursu ziņā izdevīgu izaugsmi, jo īpaši ilgtspējīgu ražošanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un resursu ziņā izdevīgu jūras nozaru izaugsmi.
3.prioritārais virziens „Ilgtspējīga transporta nozare”– mērķis ir veicināt labāku sekundāro un terciāro transporta tīklu un mezglu savienošanu Baltijas jūras reģiona galvenajos transporta tīklos atbilstoši TEN-T un Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībai, jo īpaši integrējot Baltkrievijas, Krievijas un Norvēģijas reģiona transporta tīklus.
4.prioritārais virziens “Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai”– mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu, kā arī veicināt partnervalstu reģionālo stratēģiju kopīgo prioritāšu īstenošanu.

Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 263 830 658 EUR, t.sk. 248 000 819 EUR ir pieejami projektu īstenošanai.

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā jānodrošina projektu partneriem.

Programmas finansējuma saņēmēji

 • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aÄ£entÅ«ras)
 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānoÅ¡anas reÄ£ioni, izglÄ«tÄ«bas iestādes, zinātniskās institÅ«cijas)
 • PaÅ¡valdÄ«bas un to izveidotās iestādes
 • PaÅ¡valdÄ«bu un valsts kapitālsabiedrÄ«bas
 • BiedrÄ«bas un nodibinājumi
 • KomercsabiedrÄ«bas

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai veiks programmasUzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir visu programmas valstu pārstāvji.

Programmas vadība

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25
RÄ«ga, LV-1494
Latvija

Programmas Vadošā iestāde:
Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka (Investitionsbank Schleswig-Holstein)
Adrese: Grubenstrasse 20
18055 Rostock
Deutschland
e-pasts:info@eu.baltic.net

Programmas Kopīgais sekretariāts:
Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka (Investitionsbank Schleswig-Holstein)
Adrese: Grubenstrasse 20
18055 Rostock
Deutschland
e-pasts:info@eu.baltic.net

Programmas Kopīgā sekretariāta Rīgas birojs:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Alberta iela 10
RÄ«ga, LV-1010
Latvija

Līdz 2016. gada 28. oktobrim ir atvērts pirmais projektu sagatavošanas fonda konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma).

Projektu sagatavošanas fonda finansējums ir paredzēts projektu izstrādei, kuri ir saskaņā ar Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – ES Stratēģija) Rīcības plāna prioritātēm (glābt jūru, apvienot reģionu, celt labklājību) un tā darbības virzieniem. Ar projektu sagatavošanas fonda atbalstu projekti var tikt izstrādāti iesniegšanai jebkurā no finansēšanas instrumentu izsludinātiem projektu konkursiem.

Pieteikšanās process notiek divos posmos:

1)Pirms atlase, ko veic Eiropas Savienības Stratēģijas politikas jomu un horizontālo darbību koordinatori

 • Projekta pieteikuma projektu lÄ«dz2016.gada 28.oktobrimiesniedz atbildÄ«gajam politikas jomas/horizontālās darbÄ«bas koordinatoram
 • Pirms atlase (veic ES Stratēģijas politikas jomu/horizontālo darbÄ«bu koordinatori): 2016.gada decembra otrajā nedēļā

2)Projekta pieteikuma iesniegšana Interreg Baltijas jūras reģiona programmai

 • Projekta pieteikumu lÄ«dz2017.gada 15.februārimiesniedz programmas KopÄ«gajam sekretariātam/VadoÅ¡ajai iestādei
 • Projekta pieteikumu atlase (veic programmas UzraudzÄ«bas komiteja): 2017.gada maijā

Finansējumam var pieteikties nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa publiskās pārvaldes iestādes un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Partnerībā jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm - Dānijas, Igaunijas. Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas (atsevišķi reģioni), Norvēģijas. Partneri no Krievijas un Baltkrievijas nevar pretendēt uz programmas finansējumu šajā projektu konkursā.

Maksimālais projekta budžets ir 50000 EUR, tai skaitā 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 15% projekta partneru līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Plašāka informācija par projektu konkursu un saistītiem dokumentiem pieejama programmas tīmekļa vietnē:http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-open.html

Informācija par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plānu:http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan

ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomu un horizontālo darbību koordinatoru kontaktinformācija:http://www.balticsea-region.eu/contacts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas koordinācijai Latvijā.

Programmas mērķis ir stiprināt teritoriālo integrāciju inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam

Līdz 2016. gada 28. oktobrim ir atvērts pirmais projektu sagatavošanas fonda konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma).

Projektu sagatavošanas fonda finansējums ir paredzēts projektu izstrādei, kuri ir saskaņā ar Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – ES Stratēģija) Rīcības plāna prioritātēm (glābt jūru, apvienot reģionu, celt labklājību) un tā darbības virzieniem. Ar projektu sagatavošanas fonda atbalstu projekti var tikt izstrādāti iesniegšanai jebkurā no finansēšanas instrumentu izsludinātiem projektu konkursiem.

Pieteikšanās process notiek divos posmos:

1)Pirms atlase, ko veic Eiropas Savienības Stratēģijas politikas jomu un horizontālo darbību koordinatori

 • Projekta pieteikuma projektu lÄ«dz2016.gada 28.oktobrimiesniedz atbildÄ«gajam politikas jomas/horizontālās darbÄ«bas koordinatoram
 • Pirms atlase (veic ES Stratēģijas politikas jomu/horizontālo darbÄ«bu koordinatori): 2016.gada decembra otrajā nedēļā

2)Projekta pieteikuma iesniegšana Interreg Baltijas jūras reģiona programmai

 • Projekta pieteikumu lÄ«dz2017.gada 15.februārimiesniedz programmas KopÄ«gajam sekretariātam/VadoÅ¡ajai iestādei
 • Projekta pieteikumu atlase (veic programmas UzraudzÄ«bas komiteja): 2017.gada maijā

Finansējumam var pieteikties nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa publiskās pārvaldes iestādes un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Partnerībā jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm - Dānijas, Igaunijas. Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas (atsevišķi reģioni), Norvēģijas. Partneri no Krievijas un Baltkrievijas nevar pretendēt uz programmas finansējumu šajā projektu konkursā.

Maksimālais projekta budžets ir 50000 EUR, tai skaitā 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 15% projekta partneru līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Plašāka informācija par projektu konkursu un saistītiem dokumentiem pieejama programmas tīmekļa vietnē:http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-open.html

Informācija par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plānu:http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan

ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomu un horizontālo darbību koordinatoru kontaktinformācija:http://www.balticsea-region.eu/contacts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas koordinācijai Latvijā.

Programmas mērķis ir stiprināt teritoriālo integrāciju inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam

Līdz 2016. gada 28. oktobrim ir atvērts pirmais projektu sagatavošanas fonda konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma).

Projektu sagatavošanas fonda finansējums ir paredzēts projektu izstrādei, kuri ir saskaņā ar Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – ES Stratēģija) Rīcības plāna prioritātēm (glābt jūru, apvienot reģionu, celt labklājību) un tā darbības virzieniem. Ar projektu sagatavošanas fonda atbalstu projekti var tikt izstrādāti iesniegšanai jebkurā no finansēšanas instrumentu izsludinātiem projektu konkursiem.

Pieteikšanās process notiek divos posmos:

1)Pirms atlase, ko veic Eiropas Savienības Stratēģijas politikas jomu un horizontālo darbību koordinatori

 • Projekta pieteikuma projektu lÄ«dz2016.gada 28.oktobrimiesniedz atbildÄ«gajam politikas jomas/horizontālās darbÄ«bas koordinatoram
 • Pirms atlase (veic ES Stratēģijas politikas jomu/horizontālo darbÄ«bu koordinatori): 2016.gada decembra otrajā nedēļā

2)Projekta pieteikuma iesniegšana Interreg Baltijas jūras reģiona programmai

 • Projekta pieteikumu lÄ«dz2017.gada 15.februārimiesniedz programmas KopÄ«gajam sekretariātam/VadoÅ¡ajai iestādei
 • Projekta pieteikumu atlase (veic programmas UzraudzÄ«bas komiteja): 2017.gada maijā

Finansējumam var pieteikties nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa publiskās pārvaldes iestādes un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Partnerībā jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm - Dānijas, Igaunijas. Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas (atsevišķi reģioni), Norvēģijas. Partneri no Krievijas un Baltkrievijas nevar pretendēt uz programmas finansējumu šajā projektu konkursā.

Maksimālais projekta budžets ir 50000 EUR, tai skaitā 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 15% projekta partneru līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Plašāka informācija par projektu konkursu un saistītiem dokumentiem pieejama programmas tīmekļa vietnē:http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-open.html

Informācija par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plānu:http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan

ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomu un horizontālo darbību koordinatoru kontaktinformācija:http://www.balticsea-region.eu/contacts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas koordinācijai Latvijā.

Programmas mērķis ir stiprināt teritoriālo integrāciju inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam

Līdz 2016. gada 28. oktobrim ir atvērts pirmais projektu sagatavošanas fonda konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma).

Projektu sagatavošanas fonda finansējums ir paredzēts projektu izstrādei, kuri ir saskaņā ar Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – ES Stratēģija) Rīcības plāna prioritātēm (glābt jūru, apvienot reģionu, celt labklājību) un tā darbības virzieniem. Ar projektu sagatavošanas fonda atbalstu projekti var tikt izstrādāti iesniegšanai jebkurā no finansēšanas instrumentu izsludinātiem projektu konkursiem.

Pieteikšanās process notiek divos posmos:

1)Pirms atlase, ko veic Eiropas Savienības Stratēģijas politikas jomu un horizontālo darbību koordinatori

 • Projekta pieteikuma projektu lÄ«dz2016.gada 28.oktobrimiesniedz atbildÄ«gajam politikas jomas/horizontālās darbÄ«bas koordinatoram
 • Pirms atlase (veic ES Stratēģijas politikas jomu/horizontālo darbÄ«bu koordinatori): 2016.gada decembra otrajā nedēļā

2)Projekta pieteikuma iesniegšana Interreg Baltijas jūras reģiona programmai

 • Projekta pieteikumu lÄ«dz2017.gada 15.februārimiesniedz programmas KopÄ«gajam sekretariātam/VadoÅ¡ajai iestādei
 • Projekta pieteikumu atlase (veic programmas UzraudzÄ«bas komiteja): 2017.gada maijā

Finansējumam var pieteikties nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa publiskās pārvaldes iestādes un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Partnerībā jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm - Dānijas, Igaunijas. Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas (atsevišķi reģioni), Norvēģijas. Partneri no Krievijas un Baltkrievijas nevar pretendēt uz programmas finansējumu šajā projektu konkursā.

Maksimālais projekta budžets ir 50000 EUR, tai skaitā 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 15% projekta partneru līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Plašāka informācija par projektu konkursu un saistītiem dokumentiem pieejama programmas tīmekļa vietnē:http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-open.html

Informācija par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plānu:http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan

ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomu un horizontālo darbību koordinatoru kontaktinformācija:http://www.balticsea-region.eu/contacts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas koordinācijai Latvijā.

Programmas mērķis ir stiprināt teritoriālo integrāciju inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam


Call for proposal

(1114) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
JÅ«su e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.