Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju


"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"- aktivitātes mērķisir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"- aktivitātes mērķisir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam

Nosacījumi:

  • Pašvaldība nevar īstenot projektu pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai reģionālā nozīmes attīstības centrs
  • Pasākuma īstenošanas vieta ir sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija
  • Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, gan atbalsta intensitāti

Call for proposal

(1106) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.