Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”

Projekta mērķa grupaProjekta mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un to dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

Pasākuma atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 2. kārta

Projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām nodrošina pretplūdu pasākumus savā administratīvajā teritorijā (tai skaitā attiecīgās pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes sauszemes daļā un jūras piekrastes ūdeņos, un iekšzemes publiskajos ūdeņos).

Izstrādātas visas šī ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmas uzņēmējiem

Ekonomikas ministrija izstrādājusi visas šajā ES fondu plānošanas periodā plānotās programmas uzņēmējiem.

4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsta pretendents ir:lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.

4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums –EUR12 188 245.

4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

36.01 Kontrole un izpilde

Pasākumamērķisir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr.

54.03 Tirdzniecības pasākumi

Pasākuma mērķisir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

Zvejas flotes modernizācija

Pasākuma "Zvejas flotes modernizācija" ietvaros ir atbalstāmi šādiapakšpasākumi:"Veselība un drošība" -zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai;"Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai" -zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušanai vai nevēlamās nozvejas apstrādei, vai zvejas rīku un nozvejas pasargāšanai no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem.

5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā"Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas"notiksno2016.

22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Informējam, ka, sākot no 2015.

54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Pasākuma mērķisir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

11.10.2. Kompensācijas zvejniekiem

Apakšpasākums paredz kompensācijas izmaksu zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.

5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas

Specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārta

Specifiskā atbalsta mērķis ir modernizēt profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Specifiskā atbalsta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību

Specifiskā atbalsta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās

Pasākuma mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu.

43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Pasākuma mērķis:Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija ir pagasti vai novadi, ja novadam nav teritoriālā iedalījuma, un pilsētas (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci.

19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Pasākuma mērķisir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.

7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Projektuiesniegšanas kārta ir atvērtano 2015.

5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās

Specifiskā atbalsta īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:1.

2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība

Pasākuma mērķis ir nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, caurskatāmību un sadarbspēju nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti, nodrošināt valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem.

ES fondu atbalsta meklēšana Normatīvie dokumenti Projektu iesniegumu atlase Izsludinātās atlases Projektu īstenošana Krāpšanas apkarošana Palīgs finansējuma saņēmējiem Biežāk uzdotie jautājumi Infografikas Pasākumi 6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrēt

Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras izbūve, pārbūve un atjaunošana, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu un pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu, uzlabojot transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes drošību.

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā

Pasākuma mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumus Rīgas pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 2.kār

Specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību (turpmāk – komersants) vajadzībām.

ES fondu atbalsta meklēšana Normatīvie dokumenti Projektu iesniegumu atlase Izsludinātās atlases Projektu īstenošana Krāpšanas apkarošana Palīgs finansējuma saņēmējiem Biežāk uzdotie jautājumi Infografikas Pasākumi 5.6.2. Ieguldījumi degradēto ter

Specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību (turpmāk – komersants) vajadzībām.

3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3.kār

Specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību (turpmāk – komersants) vajadzībām.

5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)

Specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību (turpmāk – komersants) vajadzībām.

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

Pasākuma mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sagatavot projekta iesniegumu par Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu saņemšanu, lai veiktu uzlabojumus lidostā “Rīga” drošības un vides jomā.

Lielākā interese par ERAF finansējumu ražošanas telpu attīstīšanai – Rīgas plānošanas reģionā

Lielākā interese par ERAF finansējumu ražošanas telpu attīstīšanai – Rīgas plānošanas reģionā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu iesniegumu atlasē par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai ir saņēmusi 77 projektu iesniegumus, un kopējais pieprasītais ERAF finansējums par gandrīz 19 miljoniem eiro pārsniedz programmā pieejamo.

Ar ESF finansējumu veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Ar ESF finansējumu veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) pieteikties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, lai īstenotu pasākumus gados vecāku nodarbināto personu darbaspēju saglabāšanai un nodarbinātības veicināšanai.

Izpildīti visi priekšnosacījumi, lai varētu uzsākt atbalsta sniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

Izpildīti visi priekšnosacījumi, lai varētu uzsākt atbalsta sniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Attīstības finanšu institūcija “Altum” ir noslēgušas līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanai dzīvojamajās ēkās, kā arī konsultāciju sniegšanai un informēšanai par pieejamo atbalstu.

Noslēgusies pieteikšanās 1. kārtai atbalstam par piena ražošanas apjoma samazināšanu

Noslēgusies pieteikšanās 1. kārtai atbalstam par piena ražošanas apjoma samazināšanu

LAD informē, ka ir saņemts 591 pieteikums no piena ražotājiem par piena ražošanas samazinājumu, samazinājuma apjoms ir 6649 tonnas.

6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti

Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstāmas darbības ir to valsts reģionālo autoceļu pārbūve, kas savieno starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu.

EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro

EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi ES fondu atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai centralizētajā siltumapgādē.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”

Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstāmās darbības ir valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā pārbūve, virsmas nestspējas stiprināšana, vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību.